• Βερανζέρου 48, Αθήνα, Τ.Κ.:10438
 • Α.Φ.Μ.: 998146360

Γίνεται γνωστό στους μετόχους του Τομέα Πρόνοιας Αστυνομικών του Ταμείου μας (μέτοχοι του οποίοι είναι οι ασφαλισμένοι στα ταμεία της τ. Ελληνικής Χωροφυλακής), που υπέβαλαν, κατά το χρονικό διάστημα από 25-11-2020 έως 29-11-2020, αιτήσεις για χορήγηση προσωπικών δανείων εκτάκτων αναγκών από τον εν λόγω Τομέα, μετά την έκδοση της υπ’ αριθμ. 1030/2/00001341 από 24-11-2020 Εγκυκλίου του κ. Προϊσταμένου της Διεύθυνσης Ασφάλισης – Παροχών του Ταμείου, ότι λόγω απρόβλεπτων έκτακτων καταστάσεων που προέκυψαν (περιπτώσεις περιστατικών covid-19 στο προσωπικό που είχε ως συνέπεια την αναστολή λειτουργίας Οργανικών μας Μονάδων, αναστολή συνεδριάσεων του Διοικητικού Συμβουλίου μέχρι τροποποίησης της σύνθεσης του Δ.Σ μετά τη δημοσίευση του Ν.4760/2020 με τον οποίο τροποποιήθηκε ο ιδρυτικός μας νόμος) δεν κατέστη εφικτό να περαιωθεί η διαδικασία χορήγησης των εν λόγω δανείων εντός του 2020.

Η εν λόγω διαδικασία θα ολοκληρωθεί κατά προτεραιότητα στους πρώτους μήνες του 2021 και οι δικαιούχοι των δανείων θα ενημερωθούν με την προβλεπόμενη στην προαναφερόμενη Εγκύκλιο διαδικασία.

Ο Πρόεδρος Δ.Σ. ΤΑ.Π.Α.Σ.Α.
Βασίλειος ΒΡΑΝΤΖΑΣ

Με το Ν.Δ. 4019/11-11-1959 (ΦΕΚ 248 τ.Α’ από 12/11/1959), συστάθηκε αυτοτελής Κλάδος Υγείας και με τις διατάξεις του Ν. 3655/03-04-2008 (ΦΕΚ 58 τ.Α΄ από 03/04/2008)  εντάχθηκε στο Τ.Ε.Α.Π.Α.Σ.Α. ως Τομέας με πλήρη λογιστική και οικονομική αυτοτέλεια. Επισημαίνεται ότι, ο Κλάδος Υγείας όπως προκύπτει και από τις καταστατικές του διατάξεις συνδυαστικά με τον Ν.3655/2008, λειτουργεί ως συμπληρωματικός φορέας του ΕΟΠΥΥ.

 • Με την υπ’ αριθμ. ΓΔΟΕΣ/1/1/105-α΄ από 27/06/2019 Υπουργική Απόφαση (Φ.Ε.Κ. Β΄2763/03-07-2019), αποφασίστηκε ότι στον Κλάδο Υγείας υπάγεται πλέον υποχρεωτικώς όλο το εν ενεργεία ένστολο και πολιτικό προσωπικό της Ελληνικής Αστυνομίας που ασφαλίζεται στους τομείς της τέως Αστυνομίας Πόλεων καθώς και οι νεοεισερχόμενοι υπάλληλοι, που ασφαλίζονται στους τομείς της τέως Αστυνομίας Πόλεων και της τέως Χωροφυλακής του Τ.Ε.Α.Π.Α.Σ.Α., ως και τα μέλη των οικογενειών τους.
 • Μετά την ισχύ του Ν.4472/2017 ο υπολογισμός των τακτικών μηνιαίων ασφαλιστικών εισφορών των ασφαλισμένων του Κλάδου Υγείας του Ταμείου, υπολογίζεται σε ποσοστό 1,5% επί των συντάξιμων μηνιαίων αποδοχών τους.
 • Ο Κλάδος Υγείας αρχικά, κάλυπτε τα ποσοστά συμμετοχής των ασφαλισμένων του στην ιατροφαρμακευτική και νοσοκομειακή περίθαλψη ενώ χορηγούσε επίδομα τοκετού ύψους 500 ευρώ για μονή κύηση κ.ο.κ..
 • Με την εφαρμογή της υπ’ αριθμ. ΓΔΟΕΣ/1/1/105-α΄ από 27/06/2019 ΥπουργικήςΑπόφασης  (Φ.Ε.Κ. Β΄2763/03-07-2019), επανακαθορίστηκαν οι υφιστάμενες παροχές του Κ.Υ.Υ.Α.Π./ Τ.Ε.Α.Π.Α.Σ.Α. ενώ παράλληλα χορηγήθηκαν νέες.

Ειδικότερα :

 • Αυξήθηκε το επίδομα τοκετού από 500 σε 700 ευρώ για κάθε τέκνο που γεννιέται μετά την 03-07-2019 με φυσιολογικό τοκετό αλλά και στις περιπτώσεις καισαρικής τομής.
 • Αποζημίωνεται το  ποσοστό  συμμετοχής στις δαπάνες φαρμακευτικής περίθαλψης των ασφαλισμένων του και επιπλέον ποσοστό 50%, που τυχόν προκύπτει από τη διαφορά μεταξύ τιμής αναφοράς και ασφαλιστικής αποζημίωσης του φαρμάκου (διαφορά γενοσήμου και πρωτοτύπου).
 • Χορηγείται νέα ειδική οικονομική παροχή στην περίπτωση απώλειας ζωής για οποιοδήποτε λόγο, των άμεσα, εν ενεργεία ασφαλισμένων με ποσά που διαμορφώνονται από 2.000 έως 4.000 ευρώ, αναλόγως την οικογενειακή κατάσταση του θανόντος. Η νέα ειδική οικονομική παροχή χορηγείται και στην περίπτωση αντικατάστασης τεχνητών πρόσθετων μελών – άκρων λόγω ακρωτηριασμού, των άμεσα εν ενεργεία ασφαλισμένων, με τη χορήγηση εφάπαξ ποσού ύψους αντίστοιχου της δαπάνης στην οποία υποβλήθηκε και όχι πέραν του ποσού των 4.000 ευρώ.
 • Ο Κλάδος Υγείας ακολουθώντας τα οριζόμενα στο άρθρο 7 της ανωτέρω Υπουργικής Απόφασης, ξεκίνησε τις διαδικασίες για την εκπόνηση – διενέργεια νέας Αναλογιστικής Μελέτης με διτό σκοπό. Αφενός να ελεγθούν τα οικονομικά στοιχεία που προκύπτουν από τις νέες αλλά και τις τροποποιημένες παροχές του, τα οποία θα εξασφαλίζουν τη βιώσιμότητά του και αφετέρου να εξεταστούν :
 •  το ενδεχόμενο προαιρετικής ένταξης και άλλων ασφαλισμένων προερχομένων από την τέως Ελληνική Χωροφυλακή
 • η τυχόν μείωση μηνιαίας εισφοράς
 • σενάρια για τη χορήγηση νέων παροχών.
 •  Προτεραιότητα του Κλάδου Υγείας αποτελεί η αξιοποίηση στο μέγιστο  των δυνατοτήτων του ώστε να προσαρμόζεται στις εξελίξεις της εποχής πάντα προς όφελος των ασφαλισμένων του  (ηλεκτρονική συνταγογράφηση, επέκταση Συμβάσεων με Φαρμακευτικούς Συλλόγους, μείωση της αυτοπρόσωπης παρουσίας στο Ταμείο και γραφειοκρατίας). Παράλληλα, αξιοποιώντας τα επιστημονικά εργαλεία που έχει στη διάθεσή του, προβαίνει σε εκείνες τις  απαραίτητες  ενέργειες που θα ικανοποιήσουν  το σύνολο των ασφαλισμένων και των οικογενειών τους σε επίπεδο παροχών με κύρια πάντα μέριμνα την εξασφάλιση της βιωσιμότητάς του.

Για περισσότερες πληροφορίες μπορείτε να επικοινωνήσετε με τον ΚΥΥΑΠ στα ακόλουθα τηλέφωνα: 210-5276890, 210-5276819, 210-5276912, 210-5276915, 210-5276914.

Ο Πρόεδρος Δ.Σ. Τ.Ε.Α.Π.Α.Σ.Α.
                Βασίλειος ΒΡΑΝΤΖΑΣ
Ταξίαρχος

Με την παρούσα θα ήθελα να ενημερώσω σχετικά με την ανώνυμη καταγγελία, η οποία δημοσιεύτηκε στον ιστότοπο bloko.gr την 15-11-2020 και όσα ψευδώς αναφέρονται σε αυτή περί δήθεν αυθαιρεσίας στη διαδικασία απονομής εφάπαξ από τον Τ.Π.Υ.Α.Π./Τ.Ε.Α.Π.Α.Σ.Α..

Διαψεύδοντας τα παραπάνω κατά τρόπο απόλυτο, εκθέτω , ότι: Κατά την αναφερόμενη στην ανωτέρω καταγγελία συνάντηση, η οποία πραγματοποιήθηκε με το Προεδρείο της Ένωσης πολιτικών υπαλλήλων του Υπουργείου ΠΡΟ.ΠΟ. παρουσία μου και παρουσία των αρμοδίων στελεχών του Ταμείου συζητήθηκαν γενικότερα θέματα του Ταμείου και ειδικότερα των Ασφαλισμένων στον Τ.Π.Υ.Α.Π. Πολιτικών Υπαλλήλων. Σε καμία περίπτωση η ως άνω συνάντηση δεν πραγματοποιήθηκε επ’ αφορμή, ούτε και συζητήθηκαν κατά τη διάρκειά της τα  όσα ψευδώς καταγγέλλονται στο ως άνω δημοσίευμα.

Δράττομαι της ευκαιρίας να διαβεβαιώσω ρητά, ότι οι αρμόδιοι υπάλληλοι του Τ.Ε.Α.Π.Α.Σ.Α. κατά την εκτέλεση των καθηκόντων τους δρουν πάντα στο πλαίσιο της νομιμότητας. Η τελευταία επιτάσσει η χορήγηση του εφάπαξ βοηθήματος από τους Τομείς του ΤΕΑΠΑΣΑ, να γίνεται με βάση τα προβλεπόμενα στη γενικότερη νομοθεσία και τις καταστατικές τους διατάξεις, σύμφωνα με τις οποίες  η καταβολή του εφάπαξ χρηματικού βοηθήματος, στους ασφαλισμένους των Τομέων Τ.Π.ΑΣ., Τ.Π.Υ.Α.Π. και Τ.Π.Υ.Π.Σ. του Τ.Ε.Α.Π.Α.Σ.Α. αντίστοιχα, υλοποιείται εντός ενδεικτικής προθεσμίας έξι (6) μηνών από την πλήρωση του φακέλου με τα απαιτούμενα δικαιολογητικά.

Από τα ανωτέρω καθίσταται σαφές, ότι η ως άνω ψευδής και συκοφαντική ανώνυμη καταγγελία θίγει τόσο το κύρος του Ταμείου, όσο και τους υπαλλήλους του, οι οποίοι εκτελούν τα καθήκοντά τους με αμεροληψία, αντικειμενικότητα, άριστο επαγγελματισμό και πάντα στο πλαίσιο της νομιμότητας.

Ο Πρόεδρος Δ.Σ.
Τ.Ε.Α.Π.Α.Σ.Α.
Βασίλειος ΒΡΑΝΤΖΑΣ

Ταξίαρχος