• Βερανζέρου 48, Αθήνα, Τ.Κ.:10438
 • Α.Φ.Μ.: 998146360

ΤΑΜΕΙΟ ΠΡΟΝΟΙΑΣ ΑΠΑΣΧΟΛΟΥΜΕΝΩΝ ΣΤΑ ΣΩΜΑΤΑ ΑΣΦΑΛΕΙΑΣ (ΤΑ.Π.Α.Σ.Α.)

Ταυτότητα - Ιστορική Αναδρομή

Το έτος 2008, σύμφωνα με τις διατάξεις του άρθρου 94 του ν.3655/08 (ΦΕΚ 58 Α΄), συστάθηκε, ως Ασφαλιστικός Φορέας και Ν.Π.Δ.Δ. εργαζομένων και συνταξιούχων της Ελληνικής Αστυνομίας και του Πυροσβεστικού Σώματος το «Ταμείο Επικουρικής Ασφάλισης και Πρόνοιας Απασχολουμένων στα Σώματα Ασφαλείας (Τ.Ε.Α.Π.Α.Σ.Α.)» νυν Ταμείο Πρόνοιας Απασχολούμενων στα Σώματα Ασφαλείας (ΤΑ.Π.Α.Σ.Α.) αποτελούμενο τότε από τους Κλάδους:

 1. Επικουρικής Ασφάλισης,
 2. Πρόνοιας, και
 3. Υγείας

Η έναρξη λειτουργίας του Τ.Ε.Α.Π.Α.Σ.Α. νυν ΤΑ.Π.Α.Σ.Α. ορίστηκε την 1η Οκτωβρίου του 2008, σύμφωνα με το άρθρο 94 του Ν.3655/2008 (Φ.Ε.Κ. 58, τ.Α).

Το Ταμείο ήταν υπαγόμενο, αρχικά, στην εποπτεία του Υπουργείου Απασχόλησης και Κοινωνικής Προστασίας. Από την 09-04-2013, με τη δημοσίευση του ν.4142/2013 (ΦΕΚ 83 Α΄) το Ταμείο τελεί υπό την εποπτεία του κ. Υπουργού Προστασίας του Πολίτη. Σήμερα, σύμφωνα με το άρθρο 2 παρ. 4 περ. ιδ’ του Π.Δ.62/19 (ΦΕΚ 101 Α΄), το Τμήμα Δημοσιονομικής Παρακολούθησης, Αναφορών και Εποπτευόμενων Φορέων της Διεύθυνσης Δημοσιονομικής Διαχείρισης της Γ.Δ.Ο.Υ.Ε.Σ. έχει εκ μέρους του εν λόγω Υπουργού την εποπτεία επί του ΤΑ.Π.Α.Σ.Α.

Από την 01-09-2015 οι τρεις Τομείς του Κλάδου Επικουρικής Ασφάλισης του τότε Τ.Ε.Α.Π.Α.Σ.Α, υπήχθησαν υποχρεωτικά με τις διατάξεις της υποπαραγράφου Ε.2 του ν.4336/2015 (ΦΕΚ 94 Α΄), στο Ενιαίο Ταμείο Επικουρικής Ασφάλισης (Ε.Τ.Ε.Α.) μετέπειτα Ενιαίο Ταμείο Επικουρικής Ασφάλισης και Εφάπαξ Παροχών (Ε.Τ.Ε.Α.Ε.Α.Π.) νυν Ηλεκτρονικός Εθνικός Φορέας Κοινωνικής Ασφάλισης (e-Ε.Φ.Κ.Α.) και πλέον, διέπονται από τις διατάξεις της νομοθεσίας του.

Την 11-12-2020 δημοσιεύτηκε στην Εφημερίδα της Κυβερνήσεως ο ν.4760/20 (Φ.Ε.Κ. 247, τ. Α΄), «Ρυθμίσεις σωφρονιστικής νομοθεσίας, διατάξεις για το Ταμείο Προνοίας Απασχολουμένων στα Σώματα Ασφαλείας και λοιπές διατάξεις αρμοδιότητας Υπουργείου Προστασίας του Πολίτη και Υπουργείου Μετανάστευσης και Ασύλου», με τον οποίο ο Φορέας μας, εκτός των άλλων, μετονομάστηκε από «Ταμείο Επικουρικής Ασφάλισης και Πρόνοιας Απασχολουμένων στα Σώματα Ασφαλείας (Τ.Ε.Α.Π.Α.Σ.Α.)» σε ΤΑ.Π.Α.Σ.Α. και επήλθαν αλλαγές στην οργανωτική δομή (οργανόγραμμα) και τη σύνθεση του Δ.Σ..

Επίσης με την υπ’ αριθ. 8000/28/25-γ’ από 27-01-2021 Απόφαση κ. Υπουργού Προστασίας του Πολίτη (ΦΕΚ 542 Β΄), τροποποιήθηκαν-συμπληρώθηκαν, μεταξύ άλλων, οι διατάξεις του ν.3655/08 και με την υπ’ αριθ. 8000/28/25-η’ από 15-02-2021 Απόφαση κ. Υπουργού Προστασίας του Πολίτη (ΦΕΚ 696 Β΄ ), εγκρίθηκε η εκχώρηση αρμοδιοτήτων στους Προϊσταμένους οργανικών μονάδων ΤΑ.Π.Α.Σ.Α., αλλά και σε λοιπά αρμόδια όργανα αυτού, για τη σύννομη λειτουργία του.

Την 15-12-2022 δημοσιεύτηκε στην Εφημερίδα της Κυβερνήσεως το Π.Δ. 84/2022 (ΦΕΚ 231 Α΄) που αφορά στον Οργανισμό του ΤΑ.Π.Α.Σ.Α.. Με την έκδοση του εν λόγω Οργανισμού εξειδικεύτηκε περαιτέρω η λειτουργία του Ταμείου.

Επισημαίνεται ότι το ΤΑ.Π.Α.Σ.Α. είναι ένας υγιής, πλεονασματικός και οικονομικά βιώσιμος ασφαλιστικός Φορέας σε βάθος πενήντα ετών, σύμφωνα με εγκεκριμένες αναλογιστικές μελέτες, που εκπονούνται κατά περίπτωση από αρμόδιες  εταιρείες, οι οποίες επικαιροποιούνται ανά τακτά χρονικά διαστήματα προς διασφάλιση της διοικητικής και οικονομικολογιστικής του αυτοτέλειας.

Το ΤΑ.Π.Α.Σ.Α. συγκροτείται πλέον από δύο (2) κλάδους, ήτοι:

 1. τον Κλάδο Πρόνοιας (εφάπαξ βοηθήματα από τους τρεις Τομείς Πρόνοιας, Οικονομικές Ενισχύσεις από τον Ειδικό Λογαριασμό του ν.826/78 του Τ.Π.ΑΣ. όπως τροποποιήθηκε και ισχύει και Προσωπικά Δάνεια Εκτάκτων Αναγκών ), και από
 2. τον Κλάδο Υγείας Υπαλλήλων Αστυνομίας Πόλεων (Κ.Υ.Υ.Α.Π.) (συμπληρωματικές παροχές υγείας).

Στον Κλάδο Πρόνοιας έχουν ενταχθεί τρείς (3) Τομείς με πλήρη λογιστική και οικονομική αυτοτέλεια έκαστος. Συγκεκριμένα:

 1. ο Τομέας Πρόνοιας Αστυνομικών [Τ.Π.ΑΣ.] (ασφαλισμένοι της τ. Ελληνικής Χωροφυλακής),
 2. ο Τομέας Πρόνοιας Υπαλλήλων Αστυνομίας Πόλεων [Τ.Π.Υ.Α.Π.] (ασφαλισμένοι της τ. Αστυνομίας Πόλεων), και
 3. ο Τομέας Πρόνοιας Υπαλλήλων Πυροσβεστικού Σώματος [Τ.Π.Υ.Π.Σ.] (Πυροσβεστικοί Υπάλληλοι).

Επιπλέον, στον Τομέα Πρόνοιας Αστυνομικών (Τ.Π.ΑΣ.) μεταφέρθηκε ο Ειδικός Λογαριασμός του ν.826/1978 (με το άρθρο 137 του ν. 4483/2017), όπως τροποποιήθηκε με το άρθρο 84 του ν.5018/2023 (ΦΕΚ 25 Α΄) στον οποίο είναι μέτοχοι όλοι οι ασφαλισμένοι της τ. Ελληνικής Χωροφυλακής και πλέον οι από τη δημοσίευση του ν.5018/2023 όλοι οι νεοεισερχόμενοι στο Σώμα της Ελληνικής Αστυνομίας αστυνομικοί και πολιτικοί υπάλληλοι.

Ο Κλάδος Υγείας είναι οικονομικά αυτοτελής φορέας παροχών υγείας, συμπληρωματικός του ΕΟΠΥΥ, που έχει ενταχθεί διοικητικά στο ΤΑ.Π.Α.Σ.Α. στον οποίο ασφαλίζεται υποχρεωτικά όλο το εν ενεργεία ένστολο και πολιτικό προσωπικό της ΕΛ.ΑΣ. των τομέων της τέως Αστυνομίας Πόλεων και όλοι οι νεοεισερχόμενοι στο Σώμα της Ελληνικής Αστυνομίας υπάλληλοι (ως και τα μέλη των οικογενειών τους).

Αντικείμενο δραστηριότητας του Ταμείου

Σκοπός του ΤΑ.Π.Α.Σ.Α. είναι:

 1. η παροχή εφάπαξ χρηματικού βοηθήματος από τους αντίστοιχους Τομείς του Κλάδου Πρόνοιας στους ασφαλισμένους τους ή στα μέλη της οικογένειάς τους,
 2. η χορήγηση συμπληρωματικών παροχών υγείας από τον αντίστοιχο Κλάδο Υγείας στους ασφαλισμένους και στα μέλη της οικογένειάς τους και
 3. παροχή της οικονομικής ενίσχυσης του ν. 826/1978 (Α' 194).
 4. η χορήγηση Προσωπικών Δανείων Εκτάκτων Αναγκών από του Τομείς του Κλάδου  Πρόνοιας του Ταμείου (Τ.Π.ΑΣ.,  Τ.Π.Υ.Α.Π., Τ.Π.Υ.Π.Σ).

Το ύψος, ο τρόπος υπολογισμού και οι προϋποθέσεις χορήγησης των πάσης φύσεως παροχών του ΤΑ.Π.Α.Σ.Α., καθώς και οι σχετικές εισφορές που βαρύνουν τους μετόχους ασφαλισμένους αυτού, καθορίζονται με απόφαση του Υπουργού Προστασίας του Πολίτη, ύστερα από αναλογιστική μελέτη και πρόταση του Δ.Σ. του Ταμείου.»

Πόροι του ΤΑ.Π.Α.Σ.Α. είναι οι προβλεπόμενες ασφαλιστικές εισφορές ασφαλισμένου και τα έσοδα από πάσης φύσεως πόρους υπέρ των αντίστοιχων Τομέων/Κλάδου/ Ειδικού Λογαριασμού, οι πρόσοδοι περιουσίας, η απόδοση των κεφαλαίων και αποθεματικών αυτών, δωρεές, επιχορηγήσεις, κληρονομιές και κληροδοτήματα, καθώς και κάθε άλλο έσοδο, που προκύπτει από τη δραστηριότητά τους.

Ο χρόνος ασφάλισης που πραγματοποιήθηκε στα εντασσόμενα Ταμεία, συμπεριλαμβανομένου του χρόνου που αναγνωρίστηκε και εξαγοράστηκε ή συνεχίζεται η εξαγορά του, καθώς και ο χρόνος που έχει προσμετρηθεί από προϋπηρεσία ή άλλη αιτία, λογίζεται ότι πραγματοποιήθηκε στην ασφάλιση των αντίστοιχων Τομέων του Κλάδου Πρόνοιας, που λειτουργούν στο ΤΑ.Π.Α.Σ.Α., εφόσον έχουν καταβληθεί οι προβλεπόμενες ασφαλιστικές εισφορές. Στις περιπτώσεις που έχει πραγματοποιηθεί χρόνος ασφάλισης σε διαφορετικούς ομοειδείς Τομείς του ΤΑ.Π.Α.Σ.Α. ή άλλον φορέα πρόνοιας, εφαρμόζονται αναλογικά οι διατάξεις περί διαδοχικής ασφάλισης.

Διοίκηση του Ταμείου

Το ΤΑ.Π.Α.Σ.Α. διοικείται από ενδεκαμελές Διοικητικό Συμβούλιο, το οποίο διορίζεται, για τριετή θητεία, με απόφαση του Υπουργού Προστασίας του Πολίτη και αποτελείται από:

 1. Τον Πρόεδρο, ο οποίος είναι ανώτατος Αξιωματικός της Ελληνικής Αστυνομίας, με ομοιόβαθμο αναπληρωτή, που προτείνονται από το Υπουργείο Προστασίας του Πολίτη.
 2. Έναν (1) εκπρόσωπο της Ελληνικής Αστυνομίας, ανώτερο Αξιωματικό, με τον αναπληρωτή του.
 3. Έναν (1) εκπρόσωπο του Πυροσβεστικού Σώματος, ανώτερο Αξιωματικό, με τον αναπληρωτή του.
 4. Έξι (6) εκπροσώπους των ασφαλισμένων που προτείνονται, ένας (1) από την Πανελλήνια Ομοσπονδία Αξιωματικών Αστυνομίας (Π.Ο.Α.Ξ.Ι.Α.), δύο (2) από την Πανελλήνια Ομοσπονδία Αστυνομικών Υπαλλήλων (Π.Ο.ΑΣ.Υ.), ένας (1) από την Πανελλήνια Ομοσπονδία Πολιτικού Προσωπικού Γενικής Γραμματείας Δημόσιας Τάξης, ένας (1) από την Πανελλήνια Ομοσπονδία Συνοριακών Φυλάκων (ΠΟ. ΣΥ.ΦΥ.) ή από την Πανελλήνια Ομοσπονδία Αστυνομικών προερχόμενων εξ Ειδικών Φρουρών και Ειδικών Φρουρών Ελληνικής Αστυνομίας (Π.Ο.Α.Ε.Φ.) και ένας (1) από την Πανελλήνια Ομοσπονδία Ενώσεων Υπαλλήλων Πυροσβεστικού Σώματος (Π.Ο
 5. Έναν (1) εκπρόσωπο των συνταξιούχων, που προτείνεται εναλλάξ για κάθε θητεία ένας (1) από τις οικείες δευτεροβάθμιες οργανώσεις των συνταξιούχων της Ελληνικής Αστυνομίας και του Πυροσβεστικού Σώματος, με τον αναπληρωτή του.
 6. Έναν (1) υπάλληλο της Γενικής Γραμματείας Κοινωνικών Ασφαλίσεων (Γ.Γ.Κ.Α.) του Υπουργείου Εργασίας και Κοινωνικών Υποθέσεων, Προϊστάμενο Διεύθυνσης ή Τμήματος της Γενικής Γραμματείας Κοινωνικών Ασφαλίσεων και, ελλείψει αυτού, υπάλληλο ΠΕ κατηγορίας με τουλάχιστον πενταετή υπηρεσία στη Γ.Γ.Κ.Α., με τον αναπληρωτή του.

Οι αρμοδιότητες του Διοικητικού Συμβουλίου του ΤΑ.Π.Α.Σ.Α. είναι οι εξής:

 1. Καθορίζει την πολιτική δράσης του και αποφασίζει για όλα τα ζητήματα διοίκησης, οργάνωσης και διαχείρισης του Ταμείου προς εκπλήρωση των σκοπών του, σύμφωνα με την ισχύουσα νομοθεσία.
 2. Εισηγείται προς το εποπτεύον Υπουργείο νομοθετικά μέτρα απαραίτητα για τη βελτίωση της οργάνωσης και λειτουργίας του Ταμείου, καθώς και για τη βελτίωση ή τροποποίηση των καταστατικών διατάξεων του Ταμείου και των επιμέρους Τομέων, Ειδικού Λογαριασμού και του Κλάδου Υγείας.
 3. Ασκεί διοίκηση επί του προσωπικού του Ταμείου, σύμφωνα με τις εκάστοτε ισχύουσες διατάξεις και ορίζει τους Προϊσταμένους των Διευθύνσεων, των Τμημάτων και των Γραφείων, ως και τους αναπληρωτές αυτών, μετά από πρόταση του Υπουργού Προστασίας του Πολίτη, όπου αυτό προβλέπεται.
 4. Εγκρίνει τον προϋπολογισμό, απολογισμό και ισολογισμό εκάστου οικονομικού έτους, καθώς και τις απαιτούμενες τροποποιήσεις του προϋπολογισμού κατά την εκτέλεσή του.
 5. Διαχειρίζεται την περιουσία του Ταμείου, των επιμέρους Τομέων και του Κλάδου Υγείας, σύμφωνα με τις εκάστοτε ισχύουσες διατάξεις.
 6. Αποφασίζει για την επενδυτική πολιτική και την εν γένει αξιοποίηση των κεφαλαίων, της κινητής και ακίνητης περιουσίας, σύμφωνα με όσα ειδικότερα ορίζονται από την εκάστοτε ισχύουσα νομοθεσία.
 7. Μεριμνά για την είσπραξη των πόρων του Ταμείου και αποφασίζει για τις πάσης φύσεως παροχές.
 8. Αποφασίζει τη σύναψη συμβάσεων με τους παρόχους υγείας, φαρμακοποιούς φαρμακευτικούς συλλόγους, ενιαία για τους ασφαλισμένους του κλάδου υγείας, σύμφωνα με τα οριζόμενα στην εκάστοτε ισχύουσα νομοθεσία.
 9. Αποφασίζει για την εκτέλεση έργων, την εκπόνηση μελετών, την παροχή υπηρεσιών από τρίτους, φυσικά ή νομικά πρόσωπα δημοσίου δικαίου ή ομάδες εργασίας εξουσιοδοτώντας τον Πρόεδρο για την υπογραφή των σχετικών συμβάσεων, σύμφωνα με τις διατάξεις της κείμενης νομοθεσίας.
 10. Αποφασίζει επί παντός θέματος σχετικά με τη δικαστική επιδίωξη οιασδήποτε αξιώσεως, υπέρ ή κατά του Ταμείου, σε κάθε δικαστήριο ανεξαρτήτως βαθμού και δικαιοδοσίας.
 11. Αποφασίζει για τη χορήγηση δανείων στους ασφαλισμένους του Ταμείου.
 12. Αποφασίζει τη σύσταση πάγιας προκαταβολής για μικροδαπάνες, το ύψος αυτής, τις πιστώσεις εις βάρος των οποίων επιτρέπεται η πληρωμή δαπανών από αυτή, ως και τον ορισμό του υπόλογου διαχειριστή της.
 13. Εγκρίνει κάθε είδους δαπάνη για τη διενέργεια διαγωνισμών για την προμήθεια αγαθών, υπηρεσιών και εκτέλεση έργων, σύμφωνα με τις κείμενες διατάξεις, καθορίζοντας τους όρους και τις προϋποθέσεις των υποβαλλόμενων προσφορών. Δύναται, επίσης, σε εξαιρετικές περιπτώσεις, να αναθέτει στον Πρόεδρο του Δ.Σ. τη διενέργεια διαγωνισμών για την προμήθεια αγαθών, υπηρεσιών και την εκτέλεση εργασιών μέχρι του ποσού που προβλέπεται για τους συνοπτικούς διαγωνισμούς, σύμφωνα με τις κείμενες διατάξεις.
 14. Αποφασίζει για κάθε θέμα που αφορά στην εκτέλεση συμβάσεων προμηθειών και μισθώσεων ή την παράταση της ισχύος αυτών, στη χορήγηση προκαταβολών σε προμηθευτές, εφόσον προβλέπεται από τη σύμβαση, την κήρυξη προμηθευτών έκπτωτων και την κατάπτωση ή μη συμβατικών ρητρών, όπως και την καταγγελία των σχετικών συμβάσεων.
 15. Αποφαίνεται επί ενστάσεων κατά πάσης φύσεως αποφάσεων οργάνων του Ταμείου, εν όλω ή εν μέρει απορριπτικών και κατά πράξεων επιβολής εισφορών και πρόσθετων τελών.
 16. Εξετάζει και αποφασίζει για την περαίωση των εκκρεμών, κατά την έναρξη λειτουργίας του Ταμείου, υποθέσεων των εντασσόμενων Ταμείων, Κλάδου Υγείας και Ειδικού Λογαριασμού.
 17. Μεριμνά για τη στέγαση των υπηρεσιών του Ταμείου.
 18. Αποφασίζει για τη χορήγηση της οικονομικής ενίσχυσης του ν. 826/1978 (Α' 194).

Οι αρμοδιότητες του Διοικητικού Συμβουλίου δύνανται, με απόφαση του Υπουργού Προστασίας του Πολίτη, μετά από γνώμη του Διοικητικού Συμβουλίου να μεταβιβάζονται στον Πρόεδρο ή στα μέλη αυτού ή σε Προϊσταμένους υπηρεσιών του Ταμείου.

Διοικητική Οργάνωση του ΤΑ.Π.Α.Σ.Α.

Οι υπηρεσίες του Ταμείου Πρόνοιας Απασχολούμενων στα Σώματα Ασφαλείας (ΤΑ.Π.Α.Σ.Α.) διαρθρώνονται στις ακόλουθες οργανικές μονάδες:

 1. Διεύθυνση Διοικητικών και Οικονομικών Υπηρεσιών
 2. Διεύθυνση Ασφάλισης Παροχών
 3. Αυτοτελές Τμήμα Πληροφορικής
 4. Αυτοτελές Γραφείο Νομικών Υποθέσεων
 5. Αυτοτελές Γραφείο Γραμματειακής Υποστήριξης Διοικητικού Συμβουλίου.

Ειδικότερα:

Η Διεύθυνση Διοικητικών και Οικονομικών Υπηρεσιών διαρθρώνεται ως ακολούθως:

 1. Τμήμα Γραμματείας και Διοίκησης Ανθρωπίνου Δυναμικού.
 2. Τμήμα Οικονομικής Διαχείρισης, Στατιστικής και Πληρωμών.
 3. Τμήμα Λογιστηρίου.
 4. Τμήμα Προμηθειών και Διαχείρισης Κινητής και Ακίνητης Περιουσίας.

Η Διεύθυνση Ασφάλισης Παροχών διαρθρώνεται ως ακολούθως:

 1. Τμήμα Παροχών ασφαλισμένων ΕΛ.ΑΣ. (εφάπαξ βοηθήματα από τους Τομείς πρόνοιας Τ.Π.ΑΣ. και Τ.Π.Υ.Α.Π., δάνεια και οικονομικές ενισχύσεις του Ειδικού Λογαριασμού του Τ.Π.ΑΣ.).
 2. Τμήμα Παροχών ασφαλισμένων Π.Σ. (εφάπαξ βοηθήματα από τον Τ.Π.Υ.Π.Σ. και δάνεια).
 3. Τμήμα Συμπληρωματικών Παροχών Υγείας.
 4. Τμήμα Ασφάλισης Εσόδων.
 5. Αυτοτελές Γραφείο Διαχείρισης Ενσήμου ΕΛ.ΑΣ..

Τέλος, στον Πρόεδρο Δ.Σ. του Ταμείου υπάγονται απευθείας:

 1. το Αυτοτελές Τμήμα Πληροφορικής,
 2. το Αυτοτελές Γραφείο Νομικών Υποθέσεων, και
 3. το Αυτοτελές Γραφείο Γραμματειακής Υποστήριξης του Διοικητικού Συμβουλίου.

Με απόφαση του Υπουργού Προστασίας του Πολίτη, μετά από γνώμη του Δ.Σ. του ΤΑ.Π.Α.Σ.Α. και αναλογιστική μελέτη, μπορούν να τροποποιούνται οι ισχύουσες καταστατικές διατάξεις των Τομέων Πρόνοιας και του Κλάδου Υγείας του ΤΑ.Π.Α.Σ.Α. και να ενοποιούνται αυτοί κατά κλάδο. Μέχρι την έκδοση της απόφασης αυτής για ενοποίηση των Τομέων κατά κλάδο δεν επιτρέπεται η μεταφορά πιστώσεων, πόρων ή οποιωνδήποτε περιουσιακών στοιχείων του ενός Τομέα στον άλλο ή κλάδου ή η κάλυψη ελλειμμάτων με οποιαδήποτε μορφή.

Με απόφαση του Υπουργού Προστασίας του Πολίτη, μετά από γνώμη του Δ.Σ. του ΤΑ.Π.Α.Σ.Α. και αναλογιστική μελέτη, υπάγονται στην ασφάλιση του Κλάδου Υγείας Υπαλλήλων Αστυνομίας Πόλεων και οι λοιποί εργαζόμενοι στην Ελληνική Αστυνομία.

Το ΤΑ.Π.Α.Σ.Α., διαμέσου των Τομέων του και του Κλάδου Υγείας, αποτελεί καθολικό διάδοχο των ενταχθέντων Ταμείων και του Κλάδου Υγείας και υπεισέρχεται στα δικαιώματα και τις υποχρεώσεις αυτών.

Η απονομή των πάσης φύσεως παροχών του Ταμείου ενεργείται με απόφαση του Προϊστάμενου της αρμόδιας Διεύθυνσης. Αν ο Προϊστάμενος της αρμόδιας Διεύθυνσης κρίνει ότι από την εξεταζόμενη υπόθεση προκύπτουν γενικότερα ουσιώδη θέματα για το Ταμείο, δύναται πριν την έκδοση της σχετικής απόφασης αυτού, να ζητήσει από το Δ.Σ. του Ταμείου την παροχή οδηγιών και κατευθύνσεων ή τη λήψη απόφασης για την ομοιόμορφη αντιμετώπιση των ανακυπτόντων θεμάτων. Σε περίπτωση διαφωνίας μεταξύ του Αυτοτελούς Γραφείου Νομικών Υποθέσεων και του Προϊσταμένου της αρμόδιας Διεύθυνσης για τη χορήγηση ή μη της παροχής, ή την αναγνώριση ή μη χρόνου προϋπηρεσίας, η υπόθεση κρίνεται από το Δ.Σ. του Ταμείου.

Η απόφαση του Προϊστάμενου της αρμόδιας Διεύθυνσης υπόκειται σε ένσταση, η οποία ασκείται από κάθε έχοντα έννομο συμφέρον, ενώπιον του Διοικητικού Συμβουλίου του Ταμείου, εντός προθεσμίας τριών (3) μηνών, αρχομένης από της κοινοποιήσεως της απόφασης. Οι ως άνω αποφάσεις δύναται να αναθεωρούνται από τον εκδώσαντα αυτές οίκοθεν ή κατόπιν αιτήσεως παντός έχοντος έννομο συμφέρον:

 1. οποτεδήποτε, εάν η εκδοθείσα απόφαση στηρίζεται επί ψευδών καταθέσεων μαρτύρων ή επί ψευδούς εκθέσεως ή καταθέσεως πραγματογνώμονος ή επί πλαστών ή νοθευμένων εγγράφων, εφόσον τα περιστατικά αυτά προκύπτουν από αμετάκλητη δικαστική απόφαση,
 2. εντός ευλόγου χρόνου, εάν προσαχθούν νέα κρίσιμα έγγραφα ή εμφιλοχώρησε πλάνη περί τα πράγματα ή διαπιστώθηκαν λογιστικά λάθη.