• Βερανζέρου 48, Αθήνα, Τ.Κ.:10438
  • Α.Φ.Μ.: 998146360

Το Ταμείο Επικουρικής Ασφάλισης και Πρόνοιας Απασχολούμενων στα Σώματα Ασφαλείας διοικείται από εννεαμελές (9) Διοικητικό Συμβούλιο που αποτελείται από:

  • Τον Πρόεδρο, ο οποίος είναι ανώτατος Αξιωματικός της Ελληνικής Αστυνομίας, με ομοιόβαθμο αναπληρωτή, που προτείνονται από το Υπουργείο Προστασίας του Πολίτη
  • Έναν (1) εκπρόσωπο της Ελληνικής Αστυνομίας, ανώτερο Αξιωματικό, με τον αναπληρωτή του
  • Έναν (1) εκπρόσωπο του Πυροσβεστικού Σώματος, ανώτερο Αξιωματικό, με τον αναπληρωτή του
  • Τέσσερις (4) εκπροσώπους των ασφαλισμένων, που προτείνονται ένας (1) από την ΠΟΑΞΙΑ, ένας (1) από την ΠΟΑΣΥ, ένας (1) από την Πανελλήνια Ομοσπονδία Πολιτικού Προσωπικού Γενικής Γραμματείας Δημόσιας Τάξης και ένας (1) από την ΠΟΕΥΠΣ ή την ΕΑΠΣ, με τους αναπληρωτές τους
  • Έναν (1) εκπρόσωπο των συνταξιούχων, που προτείνεται εναλλάξ για κάθε θητεία ένας (1) από τις οικείες δευτεροβάθμιες οργανώσεις των Τομέων Επικουρικής Ασφάλισης Ελληνικής Χωροφυλακής και Ασφάλισης Υπαλλήλων Αστυνομίας Πόλεων, καθώς και ένας (1) από το Αρχηγείο του Πυροσβεστικού Σώματος, με τον αναπληρωτή του
  • Έναν (1) υπάλληλο της Γενικής Γραμματείας Κοινωνικών Ασφαλίσεων του Υπουργείου Απασχόλησης και Κοινωνικής Προστασίας, Προϊστάμενο Διεύθυνσης ή Τμήματος της Γενικής Γραμματείας Κοινωνικών Ασφαλίσεων και ελλείψει αυτού υπάλληλο ΠΕ κατηγορίας με τουλάχιστον δεκαπενταετή υπηρεσία και Α΄ βαθμό, ο οποίος επιλέγεται από το Β΄ κλιμάκιο του Συμβουλίου Κοινωνικής Ασφάλισης, με τον αναπληρωτή του.
 

 

Σύμφωνα με τις διατάξεις του Α.Ν. 116/45 και το Ν.Δ. 133/46 συστάθηκαν το κινητό ένσημο της τέως Α.Π. (αστυνομικό ένσημο) και το αντίστοιχο της τέως Χωροφυλακής (ένσημο Χωροφυλακής), η διαχείριση των οποίων ανατέθηκε στο Ε.Τ.Υ.Α.Π. και πρώην Τ.Α.Α.Χ. αντίστοιχα. Το άνω ένσημο διατηρήθηκε μέχρι το έτος 1990 και περιήρχετο ως πόρος στα άνω ασφαλιστικά Ταμεία, συμπεριλαμβανομένου και του π.Τ.Α.Ο.Χ., ως αντισταθμιστικό όφελος στην πολυσχιδή υπηρεσία του αστυνομικού προσωπικού προς το κοινωνικό σύνολο.

Με το Ν.1481/84, ενοποιήθηκαν τα Σώματα Ασφαλείας -Ελληνική Χωροφυλακή και Αστυνομία Πόλεων -  και συστάθηκε η Ελληνική Αστυνομία, με το άρθρο όμως 60 του εν λόγω Νόμου, διατηρήθηκε η αυτονομία και ο χαρακτήρας των Ασφαλιστικών Ταμείων και κατ΄ ακολουθία και οι πόροι αυτών.

Με το Ν.1884/90 και με μελλοντικό στόχο την ομαλή σύγκληση και ενοποίηση των Ασφαλιστικών Ταμείων, καταργήθηκαν τα άνω κινητά ένσημα  και καθιερώθηκε  το ενιαίο ένσημο ΕΛ.ΑΣ. με ισχύ 1-1-1991 και εντεύθεν. Με το άρθρο 38 του εν λόγω Νόμου η διαχείριση του ενιαίου ενσήμου ανατέθηκε στο π.Τ.Α.Α.Χ. και στη συνέχεια  με την παρ. 13 του άρθρου 27 του Ν. 2676/99 (ΦΕΚ 1/05-01-1999 τ. Α΄) στο Τ.Α.ΑΣ. Στο σημείο αυτό, πρέπει να σημειωθεί ότι σύμφωνα με το άρθρο 16 του Ν.1481/84 τα ένσημα ΕΛ.ΑΣ. (συμπεριλαμβανομένου κατ’ επέκταση και του ενιαίου ενσήμου) ανήκουν στο Ελληνικό Δημόσιο, το αντίτιμο δε της ανάλωσης αυτών ως κοινωνικός πόρος περιέρχεται και αποτελεί περιουσία των Ασφαλιστικών Ταμείων της ΕΛ.ΑΣ.

Η κατανομή του εν λόγω πόρου, καθορίστηκε με τον προεκτεθέντα Νόμο (Ν.1884/90), σε ποσοστό 68% υπέρ των π.Τ.Α.Α.Χ. – Τ.Α.Ο.Χ. ( σε αναλογία 1/5 και 4/5 αντίστοιχα) νυν Τ.Α.ΑΣ. και 32% υπέρ του Ε.Τ.Υ.Α.Π., αναλογική σχέση της αριθμητικής όμοιας των μετόχων των εν λόγω Ταμείων. Επισημαίνεται δε, ότι το έσοδο του ενσήμου αποτελεί τον ουσιωδέστερο πόρο αυτών, μετά την  πάγια εισφορά των μετόχων.

Το έτος 2001, λόγω μετάβασης από το δραχμικό σύστημα στο σύστημα ΕΥΡΩ,  με την υπ΄αριθμ. 8015/1/142-β από 30-04-2001 (ΦΕΚ 546 τ. Β΄ / 11-05-2001) Απόφαση του Υπουργού Δημόσιας Τάξης, καθορίσθηκαν οι νέες κλάσεις του ενσήμου ΕΛ.ΑΣ. σε ΕΥΡΩ ήτοι 0,15€ -0,23€ - 0,35€  - 0,44€ - 1,50€ - 3,00€ - 15,00€ & 30,00€.

Ομοίως με την υπ΄ αριθμ. 8015/3/95 από 21-12-2001 Εγκύκλιο - Διαταγή της Δ/νσης Οικονομικών / Α.Ε.Α. μεταφέρθηκαν όλες οι αρμοδιότητες του ενσήμου ΕΛ.ΑΣ. (προμήθεια – εκτύπωση – διάτρηση – αποθήκευση – φύλαξη – αποστολή – διαχείριση κ.λ.π.) κλάσεων σε ΕΥΡΩ από 01-01-2002 και εντεύθεν στο Τ.Α.ΑΣ. το οποίο  σύμφωνα με τον Ν. 3655/2008 εντάχθηκε στο Ν.Π.Δ.Δ.  Τ.Ε.Α.Π.Α.Σ.Α. (ΦΕΚ 58 τ. Α΄ / 3-4-2008).

 

Κανονισμός (ΕΕ) 2016/679

Πατώντας στον ακόλουθο σύνδεσμο μπορείτε να αποκτήσετε πρόσβαση στον Κανονισμό (ΕΕ) 2016/679 του Ευρωπαϊκού Κοινοβουλίου και του Συμβουλίου, της 27ης Απριλίου 2016, για την προστασία των φυσικών προσώπων έναντι της επεξεργασίας των δεδομένων προσωπικού χαρακτήρα και για την ελεύθερη κυκλοφορία των δεδομένων αυτών.

Κανονισμός (ΕΕ) 2016/679