• Βερανζέρου 48, Αθήνα, Τ.Κ.:10438
  • Α.Φ.Μ.: 998146360

Με την υπ’ αριθ. ΓΔΟΕΣ/1/1/117-α από 20-02-2019 (ΦΕΚ 906 τ. Β΄/15-03-2019) Υ.Α. Υπουργού Προστασίας του Πολίτη, εγκρίθηκε από την Υπουργό Προστασίας του Πολίτη η αποδέσμευση κεφαλαίων των Τομέων Τ.Π.ΑΣ., Τ.Π.Υ.Α.Π. και Τ.Π.Υ.Π.Σ. του Κλάδου Πρόνοιας του Ταμείου, για τη χορήγηση προσωπικών δανείων εκτάκτων αναγκών σε ασφαλισμένους τους για το έτος 2019, ως ακολούθως:

  1. Τομέας Πρόνοιας Αστυνομικών (Τ.Π.ΑΣ.) μέχρι ποσού τριών εκατομμυρίων ευρώ (3.000.000,00 €).
  2. Τομέας Πρόνοιας Υπαλλήλων Αστυνομίας Πόλεων (Τ.Π.Υ.Α.Π.) μέχρι ποσού δύο εκατομμυρίων ευρώ (2.000.000,00 €) και
  3. Τομέας Πρόνοιας Υπαλλήλων Πυροσβεστικού Σώματος (Τ.Π.Υ.Π.Σ.) μέχρι ποσού δύο εκατομμυρίων εκατό χιλιάδων ευρώ (2.100.000,00 €).

Επίσης με τις υπ’ αριθ. 12.7 από 28-3-2019 και 13.6 από 4-4-2019 Αποφάσεις του Δ.Σ. του Τ.Ε.Α.Π.Α.Σ.Α. καθορίστηκαν οι όροι και προϋποθέσεις χορήγησης προσωπικών δανείων εκτάκτων αναγκών σε ασφαλισμένους των Τομέων του Κλάδου Πρόνοιας του Ταμείου (Τ.Π.ΑΣ., Τ.Π.Υ.Α.Π. και Τ.Π.Υ.Π.Σ.) για το έτος 2019, τα δικαιολογητικά καθώς και η διαδικασία εκταμίευσής τους.

Κατόπιν των ανωτέρω εκδόθηκε η υπ’ αριθμ. 1030/2/456 από 8-4-2019 Εγκύκλιος του κ. Προϊσταμένου της Διεύθυνσης Ασφάλισης – Παροχών του Ταμείου μας με τίτλο «Χορήγηση προσωπικών δανείων εκτάκτων αναγκών – Ορισμός δικαιολογητικών –  Διαδικασία έγκρισης και εκταμίευσης», η οποία διαβιβάστηκε μέσω Police on Line και PSNET σε όλες της Αστυνομικές και Πυροσβεστικές Υπηρεσίες για την ενημέρωση του ένστολου και πολιτικού προσωπικού αυτών. 

Η εν λόγω Εγκύκλιος και οι Αιτήσεις – Υπεύθυνες Δηλώσεις ανά Τομέα του Κλάδου Πρόνοιας του Ταμείου μας (Τ.Π.ΑΣ., Τ.Π.Υ.Α.Π. και Τ.Π.Υ.Π.Σ.) είναι αναρτημένες παρακάτω.

Ημερομηνία έναρξης υποβολής των αιτήσεων με τα απαραίτητα δικαιολογητικά, ορίζεται η Δευτέρα 15 Απριλίου 2019 και λήξης η Τετάρτη 1 Μαΐου 2019.

Εφιστάται η προσοχή ως προς την κανονική και ορθή σύνταξη των σχετικών Αιτήσεων-Υπεύθυνων Δηλώσεων, συμπληρώνοντας τα απαιτούμενα κενά πεδία από τους ενδιαφερομένους, οι οποίοι θα προβούν σε ενδελεχή έλεγχο αυτών για τυχόν ελλείψεις, προτού διαβιβαστούν στην Υπηρεσία μας, καθόσον έχει παρατηρηθεί σε προγενέστερα έτη, τα ανωτέρω δικαιολογητικά να αποστέλλονται με σημαντικές παραλείψεις και ως εκ τούτου να δυσχεραίνεται η διαδικασία εξέτασης και χορήγησης των εν λόγω δανείων.

Για περισσότερες πληροφορίες σχετικά με την Εγκύκλιο και τα απαραίτητα έντυπα για τα δάνεια παρακαλώ πατήστε εδώ:

ΘΕΜΑ: «Ολοκλήρωση χορήγησης προσωπικών δανείων εκτάκτων αναγκών σε ασφαλισμένους των Τομέων Τ.Π.ΑΣ. και Τ.Π.Υ.Α.Π. του Τ.Ε.Α.Π.Α.Σ.Α. έτους 2018».

Θα θέλαμε να σας ενημερώσουμε για τα ακόλουθα:

  1. Με τις υπ' αριθ. 6 και 44.7 (αμφότερες από 5-12-2018)  Αποφάσεις Δ.Σ. του Τ.Ε.Α.Π.Α.Σ.Α., χορηγήθηκαν από τους Τομείς Πρόνοιας (Τ.Π.ΑΣ. και Τ.Π.Υ.Α.Π. αντίστοιχα) τα τελευταία προσωπικά δάνεια για το έτος 2018.
  2. Λόγω κλεισίματος του οικονομικού έτους, δε θα ικανοποιηθούν άλλες αιτήσεις μετόχων.


Για περισσότερες λεπτομέρειες πατήστε ΕΔΩ


Γνωρίζονται τα ακόλουθα:

Aπό την επεξεργασία των μέχρι τώρα υποβληθεισών αιτήσεων δανείων, διαπιστώθηκε ότι το ποσό των εγκεκριμένων πιστώσεων του ΚΑΕ 6213 του προϋπολογισμού του Τ.Π.Υ.Π.Σ/Τ.Ε.Α.Π.Α.Σ.Α για το έτος 2018 επαρκεί για την ικανοποίηση και άλλων αιτημάτων.

Κατόπιν των ανωτέρω, η υποβολή των αιτήσεων δανείων στον Τ.Π.Υ.Π.Σ./Τ.Ε.Α.Π.Α.Σ.Α. συνεχίζεται κανονικά, με την προβλεπόμενη από το ανωτέρω (2) σχετικό διαδικασία, μέχρι και την 31 Οκτωβρίου 2018, πλήν των περιπτώσεων της παρ.1ηΙΙ της ανωτέρω (2) σχετικής (για πάρα πολύ σοβαρούς λόγους) οι οποίοι δύναται να υποβληθούν και μετά το πέρας της προθεσμίας αυτής...

Για να διαβάσετε ολόκληρη την διαταγή πατήστε εδώ

Για περισσότερες λεπτομέρειες και οδηγίες (αρχική εγκύκλιος & σχετικά υποδείγματα) δείτε την ενότητά μας: Εγκύκλιος - Έντυπα Δανείων