• Βερανζέρου 48, Αθήνα, Τ.Κ.:10438
  • Α.Φ.Μ.: 998146360

Ανακοινώνουμε την παράταση της προθεσμίας υποβολής δεσμευτικών προσφορών του Δημόσιου Πλειοδοτικού Διαγωνισμού με κατάθεση κλειστών προσφορών για την εκμίσθωση ακινήτου ιδιοκτησίας του Τ.Π.ΑΣ./ΤΑ.Π.Α.Σ.Α. επί της οδού 28ης Οκτωβρίου (Πατησίων) 91-93, Αθήνα, με σκοπό την ανέγερση κτιρίου (υπ’ αριθ. 1/2024 Διακήρυξη).

Ως νέα καταληκτική ημερομηνία υποβολής προσφορών ορίζεται η 31η Ιανουαρίου 2025, ημέρα Παρασκευή και ώρα 10:00π.μ. στην έδρα του ΤΑ.Π.Α.Σ.Α., επί της οδού Βερανζέρου αρ. 48, στην Αθήνα, ενώ ο διαγωνισμός θα διενεργηθεί την 31η Ιανουαρίου 2025 και ώρα 11:00 π.μ..

Οι υποψήφιοι δύνανται να υποβάλλουν στο ΤΑ.Π.Α.Σ.Α., έγγραφα αιτήματα για την παροχή διευκρινήσεων σε σχέση με το τεύχος του Διαγωνισμού ή/και την παροχή πληροφοριών σε σχέση με το Ακίνητο μέχρι την 15/01/2025.

Η παραλαβή των Διακηρύξεων και η παροχή πληροφοριών γίνεται από τα γραφεία μας στην ανωτέρω Διεύθυνση και τηλέφωνα κατά τις εργάσιμες ημέρες και ώρες από 08.00 π.μ. έως 15.00μ.μ..
Η υπ’ αριθ. 1/2024 Διακήρυξη του Δημόσιου Πλειοδοτικού Διαγωνισμού θα βρίσκεται αναρτημένη στη σελίδα του Ταμείου μας (www.tapasa.gr) και κατά τα άλλα ισχύει ως έχει.

 

Η ΔΙΕΥΘΥΝΤΡΙΑ
ΔΙΟΙΚΗΤΙΚΩΝ ΚΑΙ ΟΙΚΟΝΟΜΙΚΩΝ ΥΠΗΡΕΣΙΩΝ
ΑΙΚΑΤΕΡΙΝΗ ΦΕΓΓΑΡΑ
Αστυν. Διευθυντής

Για να δείτε ολόκληρη την ανακοίνωση της παράτασης της προθεσμίας διενέργειας του διαγωνισμού παρακαλώ πατήστε εδώ.

Τέλος παρατίθεται το link της προκήρυξης του διαγωνισμού