• Βερανζέρου 48, Αθήνα, Τ.Κ.:10438
 • Α.Φ.Μ.: 998146360

Με την υπ’ αριθ. 8000/28/89-β΄από 8-2-2024 (Φ.Ε.Κ. Β΄ 1119 / 15.02.2024) Απόφαση του Υπουργού Προστασίας του Πολίτη, εγκρίθηκε η αποδέσμευση κεφαλαίων των Τομέων Πρόνοιας Τ.Π.ΑΣ., Τ.Π.Υ.Α.Π. και Τ.Π.Υ.Π.Σ. του Ταμείου, για τη χορήγηση προσωπικών δανείων εκτάκτων αναγκών σε ασφαλισμένους τους για το έτος 2024, ως ακολούθως:

 1. Τομέας Πρόνοιας Αστυνομικών (Τ.Π.ΑΣ. - ασφαλισμένοι της τ. Ελληνικής Χωροφυλακής)  ύψους τεσσάρων εκατομμυρίων ευρώ (4.000.000,00 €).
 2. Τομέας Πρόνοιας Υπαλλήλων Αστυνομίας Πόλεων (Τ.Π.Υ.Α.Π. - ασφαλισμένοι της τ. Αστυνομίας Πόλεων) ύψους δύο εκατομμυρίων διακοσίων χιλιάδων ευρώ (2.200.000,00 €) και
 3. Τομέας Πρόνοιας Υπαλλήλων Πυροσβεστικού Σώματος (Τ.Π.Υ.Π.Σ.- ασφαλισμένοι του Πυροσβεστικού Σώματος) ύψους τριών εκατομμυρίων εκατό χιλιάδων ευρώ (3.100.000,00 €).

Σήμερα  14/03/2024 συνεδρίασε το Δ.Σ. του Ταμείου μας και αποφασίστηκε ο καθορισμός των όρων και των προϋποθέσεων έγκρισης - χορήγησης προσωπικών δανείων εκτάκτων αναγκών, σε ασφαλισμένους των Τομέων Πρόνοιας του Ταμείου (Τ.Π.ΑΣ., Τ.Π.Υ.Α.Π. και Τ.Π.Υ.Π.Σ.) για το έτος 2024, των δικαιολογητικών καθώς και της διαδικασίας εκταμίευσής τους.

Κατόπιν των ανωτέρω, θα εκδοθεί άμεσα, σχετική Εγκύκλιος του κ. Προϊσταμένου της Διεύθυνσης Ασφάλισης – Παροχών του Ταμείου μας με τίτλο «Έγκριση- χορήγηση προσωπικών δανείων εκτάκτων αναγκών έτους 2024– Ορισμός δικαιολογητικών –  Διαδικασία έγκρισης και εκταμίευσης», η οποία θα διαβιβαστεί μέσω Police on Line και PSNET σε όλες της Αστυνομικές και Πυροσβεστικές Υπηρεσίες για την ενημέρωση του ένστολου και πολιτικού προσωπικού αυτών.

Σημειώνεται ότι το επιτόκιο χορήγησης των δανείων θα καθοριστεί σύμφωνα με τις διατάξεις της υπ’ αριθ. Β/7/208/77 από 01-02-2013 Κ.Υ.Α. (ΦΕΚ 462 τ. Β΄/26-02-2013) του Υπουργού Εργασίας, Κοινωνικής Ασφάλισης και Πρόνοιας και του Διοικητή της Τράπεζας της Ελλάδος.

Η εν λόγω Εγκύκλιος και οι Αιτήσεις – Υπεύθυνες Δηλώσεις ανά Τομέα του Ταμείου μας (Τ.Π.ΑΣ., Τ.Π.Υ.Α.Π. και Τ.Π.Υ.Π.Σ.) θα αναρτηθούν και στην επίσημη ιστοσελίδα του Ταμείου μας (www.tapasa.gr).

Ο Πρόεδρος Δ.Σ. ΤΑ.Π.Α.Σ.Α.
Ευάγγελος ΜΑΝΩΛΗΣ
Υποστράτηγος

Για την Εγκύκλιο και τα Έντυπα για τη χορήγηση δανείων για το έτος 2024 πατήστε εδώ

Eιδικός Λογαριασμός του ν.826/78 του Τ.Π.ΑΣ./ΤΑ.Π.Α.Σ.Α. – Ένταξη μελών και νέοι όροι και προϋποθέσεις χορήγησης της οικονομικής ενίσχυσης στους δικαιούχους -απαιτούμενα δικαιολογητικά-εξέταση αιτημάτων».

1. Στο άρθρο 84 του ν.5018/2023 (ΦΕΚ 25 Α΄) «Ειδικός Λογαριασμός του Τομέα Πρόνοιας Αστυνομικών (Τ.Π.ΑΣ.) του Ταμείου Πρόνοιας Απασχολουμένων στα Σώματα Ασφαλείας (ΤΑ.Π.Α.Σ.Α.) - Τροποποίηση άρθρων 1, 3, 4 και 6 ν.826/1978», καθορίστηκαν οι δικαιούχοι καθώς και οι νέοι όροι και προϋποθέσεις χορήγησης της οικονομικής ενίσχυσης στους μετόχους του Ειδικού Λογαριασμού του ν.826/78 του Τ.Π.ΑΣ./ΤΑ.Π.Α.Σ.Α..

Ειδικότερα, επανακαθορίστηκαν οι παροχές για κάθε κατηγορία μετόχων με συγκεκριμένα κριτήρια, ενώ σύμφωνα με την παρ. 2 του ανωτέρω νόμου  εντάσσονται στον Ειδικό Λογαριασμό, υποχρεωτικά όλοι οι νεοεισερχόμενοι στο Σώμα της Ελληνικής Αστυνομίας, οι οποίοι ασφαλίζονται στους Τομείς της τ. Αστυνομίας Πόλεων, και σύμφωνα με την παρ. 3 αυτού, εντάσσονται προαιρετικά οι ασφαλισμένοι στους Τομείς της τ. Αστυνομίας Πόλεων, οι οποίοι έχουν χρόνο πραγματικής υπηρεσίας που δεν ξεπερνά τα δέκα (10) έτη (ημερομηνία κατάταξης από  10-02-2013).

Με την δημοσίευση της υπ΄ αριθ.8000/28/76-δ΄από 15-3-2023 Απόφασης του Υπουργού Προστασίας του Πολίτη, καθορίστηκαν τα απαιτούμενα δικαιολογητικά για τη χορήγηση εφάπαξ οικονομικής ενίσχυσης, στους δικαιούχους του Ειδικού Λογαριασμού του ν.826/78 του Τ.Π.ΑΣ./ΤΑ.Π.Α.Σ.Α. για παθήσεις –περιστατικά που έλαβαν χώρα από 9/2/2023 και έπειτα.

Για Παθήσεις-Περιστατικά που έλαβαν χώρα έως και την 8/2/2023, η εξέτασή τους θα καταλαμβάνεται από το προϊσχύον νομικό πλαίσιο του Ν. 826/1978 (ΦΕΚ. 194 τ. Α’), όπως συμπληρώθηκε με τον Ν.1539/1985 (ΦΕΚ. 64, τ. Α’) και με το άρθρο 137 του Ν.4483/2017 (ΦΕΚ 107 τ. Α’).

2. Με την υπ’ αριθ. 15.12 από 11-4-2023 Απόφαση του Δ.Σ. του ΤΑ.Π.Α.Σ.Α. αποφασίσθηκε η έκδοση σχετικής εγκυκλίου (1) και με την υπ’ αριθ. 31.10 από  20-07-2023 Απόφαση του Δ.Σ του ΤΑ.Π.Α.Σ.Α., η αναθεώρησή της,  η οποία αναρτήθηκε στην παρούσα ιστοσελίδα, για την ενημέρωση των ενδιαφερομένων.

Οι αιτήσεις με τα απαραίτητα δικαιολογητικά, μπορούν να υποβάλλονται, με τους παρακάτω τρόπους:

 1. μέσω του συστήματος Poilce on Line (POL). (Τα δικαιολογητικά θα σκανάρονται και θα αποστέλλονται σε ένα ενιαίο αρχείο).
 2. ταχυδρομικώς με συστημένη αλληλογραφία (στην Διεύθυνση: Βερανζέρου 48, Τ.Κ.10438, Αθήνα).
 3. με αυτοπρόσωπη κατάθεση , στην έδρα του Ταμείου: Βερανζέρου 48, Τ.Κ.10438,  Αθήνα.

Η εν λόγω Εγκύκλιος, καθώς και τα σχετικά έντυπα είναι αναρτημένοι στους παρακάτω συνδέσμους:

1. Εγκύκλιος

2. Αίτηση Προαιρετικής Ένταξης στον Ειδικό Λογαριασμό (λήξη αιτήσεων έως την 9-8-2023)

3. ΑΙΤΗΣΕΙΣ για παθήσεις-γεγονότα που έλαβαν χώρα έως και την 8-2-2023:

α. Αίτηση για παθήσεις –τραυματισμούς και θεομηνία. 

β. Αίτηση για θάνατο μετόχου (ΠΡΟΣΟΧΗ: Δεν αφορά θάνατο μέλους της οικογένειας του μετόχου)

4. ΑΙΤΗΣΕΙΣ για παθήσεις-γεγονότα  που έλαβαν χώρα από τις 9-2-2023 και έπειτα:

α. Αίτηση για τις κατηγορίες Α' έως Δ'

β. Αίτηση για την κατηγορία Ε'

γ. Αίτηση για την κατηγορία ΣΤ' (για θάνατο μετόχου ή μέλους της οικογένειάς του, με ημερομηνία θανάτου από 9-2-2023 και έπειτα)

5. Υπεύθυνη Δήλωση Μέλους για τις περιπτώσεις 3 και 4 (όπου απαιτείται)

Ο ΠΡΟΕΔΡΟΣ Δ.Σ. ΤΑ.Π.Α.Σ.Α.

ΕΥΑΓΓΕΛΟΣ ΜΑΝΩΛΗΣ

ΤΑΞΙΑΡΧΟΣ

Ένταξη μελών και νέοι όροι και προϋποθέσεις χορήγησης της οικονομικής ενίσχυσης στους μετόχους του Ειδικού Λογαριασμού του ν. 826/78 του Τ.Π.ΑΣ. / ΤΑ.Π.Α.Σ.Α. 

Στο άρθρο 84 του ν.5018/2023 (ΦΕΚ 25 Α΄) «Ειδικός Λογαριασμός του Τομέα Πρόνοιας Αστυνομικών (Τ.Π.ΑΣ.) του Ταμείου Πρόνοιας Απασχολουμένων στα Σώματα Ασφαλείας (ΤΑ.Π.Α.Σ.Α.) - Τροποποίηση άρθρων 1, 3, 4 και 6 ν.826/1978», καθορίστηκαν οι δικαιούχοι καθώς και οι νέοι όροι και προϋποθέσεις χορήγησης της οικονομικής ενίσχυσης στους μετόχους του Ειδικού Λογαριασμού του ν.826/78 του Τ.Π.ΑΣ./ΤΑ.Π.Α.Σ.Α..

Ειδικότερα, επανακαθορίστηκαν οι παροχές για κάθε κατηγορία μετόχων με συγκεκριμένα κριτήρια, ενώ σύμφωνα με την παρ. 2 του ανωτέρω νόμου  εντάσσονται στον Ειδικό Λογαριασμό, υποχρεωτικά όλοι οι νεοεισερχόμενοι στο Σώμα της Ελληνικής Αστυνομίας, οι οποίοι ασφαλίζονται στους Τομείς της τ. Αστυνομίας Πόλεων, και σύμφωνα με την παρ. 3 αυτού, εντάσσονται προαιρετικά οι ασφαλισμένοι στους Τομείς της τ. Αστυνομίας Πόλεων, οι οποίοι έχουν χρόνο πραγματικής υπηρεσίας που δεν ξεπερνά τα δέκα (10) έτη (ημερομηνία κατάταξης από  10-02-2013).

Με την δημοσίευση της υπ΄ αριθ.8000/28/76-δ΄από 15-3-2023 Απόφασης του Υπουργού Προστασίας του Πολίτη, καθορίστηκαν τα απαιτούμενα δικαιολογητικά για τη χορήγηση εφάπαξ οικονομικής ενίσχυσης, στους δικαιούχους του Ειδικού Λογαριασμού του ν.826/78 του Τ.Π.ΑΣ./ΤΑ.Π.Α.Σ.Α.

Με την υπ’ αριθ. 15.12 από 11-4-2023 Απόφαση του Δ.Σ. του ΤΑ.Π.Α.Σ.Α. αποφασίσθηκε η έκδοση σχετικής εγκυκλίου που εστάλη μέσω PoL σε όλες τις Αστυνομικές Υπηρεσίες για την ενημέρωση των ενδιαφερομένων .

Οι αιτήσεις με τα απαραίτητα δικαιολογητικά, μπορούν να υποβάλλονται, με τους παρακάτω τρόπους:

 1. μέσω του συστήματος Poilce on Line (POL). (Τα δικαιολογητικά θα σκανάρονται και θα αποστέλλονται σε ένα ενιαίο αρχείο).
 2. ταχυδρομικώς με συστημένη αλληλογραφία (στην Διεύθυνση: Βερανζέρου 48, Τ.Κ.10438, Αθήνα).
 3. με αυτοπρόσωπη κατάθεση , στην έδρα του Ταμείου: Βερανζέρου 48, Τ.Κ.10438,  Αθήνα.

Η εν λόγω Εγκύκλιος, καθώς και τα σχετικά έντυπα είναι αναρτημένοι στους παρακάτω συνδέσμους:

 1. Εγκύκλιος
 2. Αίτηση Προαιρετικής Ένταξης στον Ειδικό Λογαριασμό
 3. Αίτηση για τις κατηγορίες Α' έως Δ'
 4. Αίτηση για την κατηγορία Ε'
 5. Αίτηση για την κατηγορία ΣΤ'
 6. Υπεύθυνη Δήλωση Μέλους

 

Ο ΠΡΟΕΔΡΟΣ Δ.Σ. ΤΑ.Π.Α.Σ.Α.

ΕΥΑΓΓΕΛΟΣ ΜΑΝΩΛΗΣ

ΤΑΞΙΑΡΧΟΣ